پیشگامان ایده نگار

UX for Lean Startups

طراحی تجربه کاربری (UX) چیست؟
طراحی تجربه کاربری (UX) مفهومی است که ابعاد زیادی را در برمی‌گیرد و طراحی تعاملی، معماری اطلاعات، طراحی بصری، کاربردپذیری و تعامل انسان با کامپیوتر را شامل می‌شود.
 پیشگامان ایده نگار