پیشگامان ایده نگار

پیشگامان ایده نگار -معرفی محصول نرم افزاری سامانه جامع ثبت آمار و اطلاعات ماموریت های اورژانس115


مجموعه نرم افزار های سامانه جامع ثبت آمار و اطلاعات ماموریت های  اورژانس115سامانه جامع ثبت آمار و اطلاعات ماموریت های  اورژانس115:
اولین نرم افزار اتوماسیون در سطح ملی با قابلیت های:
•    ثبت اطلاعات بیمار از لحظه ی تماس با فوریت های پزشکی 115 تا اتمام فرآیند امدادرسانی
•    ثبت آمار ماموریت ها
•    گزارش گیری ماموریت ها

تاریخ انتشار » 1395/02/18-16:57

تعداد بازدید ها » 3425