پیشگامان ایده نگار

پیشگامان ایده نگار -نرم افزار کانون کارشناسان دادگستری

این نرم افزار امکاناتی از قبیل اطلاعات در رابطه با کارشناسان و کنترل و مدیریت دفاتر کانون کانون کارشناسان دادگستری و نگهداری سوابق و ثبت فیش های پرداختی و تحویل اتوماتیک پرونده های ارجاعی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

 همین طور هر کارشناس باید در سال 3 فقره کارشناس مجانی یا کاهش یافته ارائه دهد.

تاریخ انتشار » 1398/07/25-11:50

تعداد بازدید ها » 594